Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 
dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i w świetle tego wypełniamy nałożony na nas obowiązek informacyjny.

Jeśli Pani/Pan jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą współpracującą z nami prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FILTECH TECHNIKA ODWADNIANIA OSADÓW SP. Z O. O, ul. Kolejowa 27a 46-073 Chróścina Opolska („FILTECH” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail tog@filtech.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania umowy; 
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego; 
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami; 
a) w celu wysyłki informacji marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z zamówienia przez Panią/Pana informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub numer telefonu (SMS/MMS), oraz realizacja własnych działań marketingowych w celu kontynuacji dotychczasowych relacji handlowych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy, w tym usługi księgowe i prawne. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez FILTECH. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

6) Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, FILTECH informuje, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

8) Podanie danych jest wymagane przez FILTECH w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne. 

Jeśli Pani/Pan jest reprezentantem spółki prawa handlowego współpracującej z nami prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FILTECH TECHNIKA ODWADNIANIA OSADÓW SP. Z O. O, ul. Kolejowa 27a, 46-073 Chróścina Opolska („FILTECH” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail tog@filtech.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy wiążącej FILTECH z kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta oraz reprezentującej go osoby, a także umożliwieniu sprawnego bieżącego wykonywania umowy handlowej lub umowy dostawy; 
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami wynikającymi z umowy handlowej lub umowy dostawy; 
c) w celu wysyłki informacji marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z zamówienia przez Panią/Pana informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub numer telefonu (SMS/MMS), oraz realizacja własnych działań marketingowych w celu kontynuacji dotychczasowych relacji handlowych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy, o której mowa w pkt. 2, w tym usługi księgowe i prawne. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy, o której mowa w pkt. 2. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Filtech. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

6) Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, FILTECH informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

8) Podanie danych jest wymagane przez FILTECH w celu zawarcia i wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy, o której mowa w pkt. 2. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne. 

Jeśli Pani/Pan jest pracownikiem/współpracownikiem naszego kontrahenta prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FILTECH TECHNIKA ODWADNIANIA OSADÓW SP. Z O. O, ul. Kolejowa 27a, 46-073 Chróścina Opolska, („FILTECH” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail tog@filtech.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy wiążącej FILTECH z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu FILTECH sprawnego bieżącego wykonywania umowy handlowej lub umowy dostawy; 
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami wynikającymi z umowy handlowej lub umowy dostawy;

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione FILTECH przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonywaniem umowy handlowej lub umowy dostawy, o której mowa w pkt. 2. Zakres udostępnionych danych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym na rzecz FILTECH usługi niezbędne do wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy, o której mowa w pkt. 2. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej lub umowy dostawy, o której mowa w pkt. 2. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez FILTECH

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

7) Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, FILTECH informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Gwarantujemy rzetelności i profesjonalizm